Home International relations

   
  • Trường Bách Khoa Sài Gòn luôn trú trọng đến việc xây dựng hệ thống đối tác trong và ngoài nước là là một trong những hoạt động quan trọng trong việc thực hiện sứ mệng của Trường Bách Khoa Sài Gòn sẽ đảm bảo rằng sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ có đủ phẩm chất đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho xã hội và cạnh tranh tốt trên thị trường lao động toàn cầu.

INTRODUCTIONS


SPC has a networking with over 100 partners who are schools, organizations and enterprises all over the world.

SPC has developed a lot of programs to exchange foreign practising students, subjects and teaching programs in English. Efforts to associate with international organizations of SPC are shared by a lot of departments and faculties such as  International and Enterprise Associating Rooms, Training and Students’work Room, School Union…

Statistics